ตัวแทนส่วนภูมิภาค

สำนักงานทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่
ชื่อ-สกุล สังกัด ตำแหน่ง ตำแหน่งงาน
นายธาดา กรชวน สำนักงานทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่ นายช่างเครื่องกลอาวุโส ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล
นายวีรพงษ์ ทรงคำ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
นายธีระพล บัวลอย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
นายณัฐพล คุณรา แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
นายฉันทชาติ เทียบรัตน์ แขวงทางหลวงลำพูน นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
นายพลากร ญานะ แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน นางช่างเครื่องกลปฎิบัติงาน

งานปรับซ่อม

นายกิตติ์ธเนศ พวงมาลัยสร้อย แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 นางช่างเครื่องกลชำนาญงาน

งานปรับซ่อม

นายภูริวัฒน์ แสนจิตร แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 นางช่างเครื่องกลชำนาญงาน

งานปรับซ่อม


สำนักงานทางหลวงที่ 2 แพร่
ชื่อ-สกุล สังกัด ตำแหน่ง ตำแหน่งงาน
นายชวลิตร คำภู สำนักงานทางหลวงที่ 2 แพร่ นายช่างเครื่องกลอาวุโส ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล
นายนพรัตน์ โนรัง แขวงทางหลวงแพร่ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน งานปรับซ่อม
นายพัฒนา ทัตพงษ์ศรีธร แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
นายศักดินันท์ หน่อท้าว แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน งานปรับซ่อม
นายสงบ เมืองใจ แขวงทางหลวงพะเยา นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
นายรัชชุพงษ์ วงศาเคน แขวงทางหลวงน่านที่ 1 นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน งานปรับซ่อม
นายอดิศักดิ์ จำวงค์ แขวงทางหลวงน่านที่ 2 นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน งานปรับซ่อม
สำนักงานทางหลวงที่ 3 สกลนคร
ชื่อ-สกุล สังกัด ตำแหน่ง ตำแหน่งงาน
นายสุเทพ บำรุงศิลป์ สำนักงานทางหลวงที่ 3 สกลนคร นายช่างเครื่องกลอาวุโส ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล
นายสุรพล ทัพไทย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
นายกฤตยา นิลม้าย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2(สว่างแดนดิน) นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
นายชูชีพ โพดนิ่ม แขวงทางหลวงนครพนม นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
สิบเอกสุพจน์ ปัญญาสิทธิ์ แขวงทางหลวงหนองคาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
นายยุทธนา กุณรักษ์ แขวงทางหลวงบึงกาฬ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
นายสมชาย เฉียดไธสง แขวงทางหลวงมุกดาหาร นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
สำนักงานทางหลวงที่ 4 ตาก
ชื่อ-สกุล สังกัด ตำแหน่ง ตำแหน่งงาน
นายชัยรัตน์ มาตเมฆ สำนักงานทางหลวงที่ 4 ตาก วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล
นายสรุเชษฐ์ บุตรชา  แขวงทางหลวงตากที่ 1 นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศักดิ์ สุรินตัน แขวงทางหลวงตากที่ 2(แม่สอด) นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน งานปรับซ่อม
นายวิสุทธิ์ ลิ่มสกุล แขวงทางหลวงกำแพงเพชร นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
นายจริน น้ำทิพย์ แขวงทางหลวงสุโขทัย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน งานปรับซ่อม
สำนักงานทางหลวงที่ 5 พิษณุโลก
ชื่อ-สกุล สังกัด ตำแหน่ง ตำแหน่งงาน
นายชาลี จินเดหวา สำนักงานทางหลวงที่ 5 พิษณุโลก นายช่างเครื่องกลอาวุโส ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล
นายโนชา เกื้อกาญน์ แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน งานปรับซ่อม
นายปิยะณัฐ บุญเลิศล้ำ แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน งานปรับซ่อม
นายปิยะ โก๊ะกัง แขวงทางหลวงพิจิตร นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน งานปรับซ่อม
นายเอกชัย สะอาดล้วน แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
นายสรายุทธ พุ่มพวง แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน งานปรับซ่อม
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
ชื่อ-สกุล สังกัด ตำแหน่ง ตำแหน่งงาน
นายสมบูรณ์ โรมพันธ์ สำนักงานทางหลวงที่ 6เพชรบูรณ์ นายช่างเครื่องกลอาวุโส ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล
นายลิขิต รานอก แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน งานปรับซ่อม
นายอำนาจ จุ้ยสุข แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2(บึงสามพัน) นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน งานปรับซ่อม
นายพงษ์ศักดา แก้งคำ แขวงทางหลวงเลยที่ 1 นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน งานปรับซ่อม
นายนพ ไชยโสดา แขวงทางหลวงเลยที่ 2(ด่านซ้าย) นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
นายวีระยุทธ ทำพันธ์ แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
สำนักงานทางหลวงที่ 7 ขอนแก่น
ชื่อ-สกุล สังกัด ตำแหน่ง ตำแหน่งงาน
นายพงศ์พิชาญ  โพธิ์ศรีดำรง สำนักงานทางหลวงที่ 7ขอนแก่น นายช่างเครื่องกลอาวุโส ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล

นายภูวราช นนพิภัทดิ์

แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
นายบุญฤทธิ์ ลามาตย์ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2(ชุมแพ) นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3(บ้านไผ่) นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
นายธงไชย พรหมโสภา แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
นายสุวิชา กึกก้อง แขวงทางหลวงชัยภูมิ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
นายผดุงศักดิ์ สอนอ่ำ แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2(หนองหาน) นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
สำนักงานทางหลวงที่ 8 มหาสารคาม
ชื่อ-สกุล สังกัด ตำแหน่ง ตำแหน่งงาน
นายศิริพงษ์ วิศรัมวัน สำนักงานทางหลวงที่ 8 มหาสารคาม วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล
นายกำชัย วันโพนทอง แขวงทางหลวงมหาสารคาม นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
นายศุภชัย สัตยรักษ์ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
แขวงทางหลวงยโสธร นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน งานปรับซ่อม
นายศภกิจ แน่นอุดร แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน งานปรับซ่อม
สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี
ชื่อ-สกุล สังกัด ตำแหน่ง ตำแหน่งงาน
นายสุริโย ศรีรักษา สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี นายช่างเครื่องกลอาวุโส ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน งานปรับซ่อม
นายทศพร อานนท์ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
นายสมพร สีมหาพรม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน งานปรับซ่อม
นายบรรจงศิลป์ หล้าคำ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
นายอธิวัฒน์ วงษ์ทรัพย์ แขวงทางหลวงสุรินทร์ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
สำนักงานทางหลวงที่ 10 นครราชสีมา
ชื่อ-สกุล สังกัด ตำแหน่ง ตำแหน่งงาน
นายจันทวัฒน์ เนียมหอม สำนักงานทางหลวงที่ 10 นครราชสีมา นายช่างเครื่องกลอาวุโส ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล
นายภากร ติลมรัมย์ แขวงทางหลวงนคราชสีมาที่ 1 นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
นายศิษิต ฉิมใหม่ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน งานปรับซ่อม
นายอลงกต ทาขุลี แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
นายนุกูล หัสดีพงษ์ แขวงทางหลวงปราจีนบุรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
นายสุวิศิษฏ์ บางนิ่มน้อย แขวงทางหลวงสระแก้ว(วัฒนานคร) นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
สำนักงานทางหลวงที่ 11 ลพบุรี
ชื่อ-สกุล สังกัด ตำแหน่ง ตำแหน่งงาน
นายไพฑูรย์ เนตรอิ่ม สำนักงานทางหลวงที่ 11ลพบุรี นายช่างเครื่องกลอาวุโส ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล
นายศักรินทร์ แพทย์ราช แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
นายยศภัทร ดอกไผ่ แขวงทางหลวงสระบุรี นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน งานปรับซ่อม
แขวงทางหลวงสิงห์บุรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
นายชนภัทร เกิดสิน แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2(ลำนารายณ์) นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน งานปรับซ่อม
นายสมชาย กลิ่นบุบผา แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
นายปิยะชาติ ลลิตมงคล แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2(ตากฟ้า) นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน งานปรับซ่อม
สำนักงานทางหลวงที่ 12 สุพรรณบุรี
ชื่อ-สกุล สังกัด ตำแหน่ง ตำแหน่งงาน
นายชำนาญ ทับเจริญ สำนักงานทางหลวงที่ 12สุพรรณบุรี นายช่างเครื่องกลอาวุโส ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล
นายนิคม เขตตวงษ์ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
นายภักพงษ์ สุกใส แขวงทางหลวงกาญจนบุรี นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน งานปรับซ่อม
นายยุทธนา ปิ่นทอง แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน งานปรับซ่อม
นายวิสูตร จันทร์ศร แขวงทางหลวงชัยนาท นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน งานปรับซ่อม
นายศักดิ์ดา มาท้วม แขวงทางหลวงอุทัยธานี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
นายพรชัย ต้นโพธิ์โต แขวงทางหลวงอ่างทอง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
สำนักงานทางหลวงที่ 13 กรุงเทพ
ชื่อ-สกุล สังกัด ตำแหน่ง ตำแหน่งงาน
นายนิพนธ์ โซ๊ะลี สำนักงานทางหลวงที่ 13กรุงเทพ นายช่างเครื่องกลอาวุโส ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล
นายสุเมธ คงประสิทธิ์สิงห์ แขวงทางหลวงกรุงเทพ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
นายเรืองเดช อวยเจริญ แขวงทางหลวงอยุธยา นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
นายธีระพล ดีอำไพ แขวงทางหลวงนครนายก นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน งานปรับซ่อม
นายเทอด บุญเด่น แขวงทางหลวงปทุมธานี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน งานปรับซ่อม
นายสุธาพร จารุชาติ แขวงทางหลวงนนทบุรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
นายสันต์ภวัต หาพิพัฒน์ แขวงทางหลวงธนบุรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
สำนักงานทางหลวงที่ 14 ชลบุรี
ชื่อ-สกุล สังกัด ตำแหน่ง ตำแหน่งงาน
นายสมเกียรติ สมัย สำนักงานทางหลวงที่ 14ชลบุรี นายช่างเครื่องกลอาวุโส ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล
แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน งานปรับซ่อม
นายณพล ชาติชัยภูมิ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน งานปรับซ่อม
นายจาตุรงค์ สมเกียรติ แขวงทางหลวงจันทบุรี นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน งานปรับซ่อม
นายวิเชียร มณีสุวรรณ แขวงทางหลวงตราด นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
นายพจน์ หาญสาริกิจ แขวงทางหลวงระยอง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
นางพงษ์พันธ์ สมณะช้างเผือก แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน งานปรับซ่อม
สำนักงานทางหลวงที่ 15 ประจวบคีรีขันธ์
ชื่อ-สกุล สังกัด ตำแหน่ง ตำแหน่งงาน
นายฤทธิชัย ช่วยดู สำนักงานทางหลวงที่ 15ประจวบคีรีขันธ์ นายช่างเครื่องกลอาวุโส ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล
นายนราธร ครุฑปักษี แขวงทางหลวงชุมพร นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน งานปรับซ่อม
นายดนัย พรหมสาขา ณ สกลนคร แขวงทางหลวงราชบุรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
นายคมสันต์ กองติ๊บ แขวงทางหลวงนครปฐม นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
นายพานิตย์ คงเพ็ชร แขวงทางหลวงเพชรบุรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
สำนักงานทางหลวงที่ 16 นครศรีธรรมราช
ชื่อ-สกุล สังกัด ตำแหน่ง ตำแหน่งงาน
นายอภิชาติ นุ่นเส้ง สำนักงานทางหลวงที่ 16นครศรีธรรมราช นายช่างเครื่องกลอาวุโส ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล
นายสิทธิกร สุขใหม่ แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1(พุนพิน) นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
นายณัฐพงศ์ วีระวรรณ์ แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2(ทุ่งส่ง) นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน งานปรับซ่อม
นายไพรัช ไชยณรงค์ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์) นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3(เวียงสระ) นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
นายอรรณพ ปาโต แขวงทางหลวงพัทลุง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน งานปรับซ่อม
สำนักงานทางหลวงที่ 17 กระบี่
ชื่อ-สกุล สังกัด ตำแหน่ง ตำแหน่งงาน
นายวิภู ขัตติยะมาน สำนักงานทางหลวงที่ 17กระบี่ วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล
นายพชรพล ทองทวี แขวงทางหลวงกระบี่ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน งานปรับซ่อม
แขวงทางหลวงภูเก็ต นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน งานปรับซ่อม
แขวงทางหลวงพังงา นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
แขวงทางหลวงระนอง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
นายจรรยา บุระคร แขวงทางหลวงตรัง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
สำนักงานทางหลวงที่ 18 สงขลา
ชื่อ-สกุล สังกัด ตำแหน่ง ตำแหน่งงาน
นายสาโรจน์ ขุนจันทร์ สำนักงานทางหลวงที่ 18สงขลา นายช่างเครื่องกลอาวุโส ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล
นายมนูญ พลายบุญ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
นายปัญจพล จันทวีเมือง แขวงทางหลวงยะลา นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน งานปรับซ่อม
ส.อ.อุสมาน ไมดินเกาส์ แขวงทางหลวงปัตตานี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
นายสุทธิกิจ ตันอุดม แขวงทางหลวงนราธิวาส นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
นายพิชัย สุดแสน แขวงทางหลวงสตูล นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
นายสุรพงค์ วัชริยา แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2(นาหม่อม) นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน งานปรับซ่อม

ศูนย์สร้างทาง/ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานดูข้อมูลที่นี่