ตัวแทนส่วนภูมิภาค

สำนักงานทางหลวงที่ 2 แพร่
ชื่อ-สกุลสังกัดตำแหน่งตำแหน่งงาน
นายชวลิตร คำภูสำนักงานทางหลวงที่ 2 แพร่นายช่างเครื่องกลอาวุโสผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล
นายนพรัตน์ โนรังแขวงทางหลวงแพร่นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานงานปรับซ่อม
นายพัฒนา ทัตพงษ์ศรีธรแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1นายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
นายชัยวุฒิ บัวศรีแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2นายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
นายสงบ เมืองใจแขวงทางหลวงพะเยา นายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
แขวงทางหลวงน่านที่ 1นายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
แขวงทางหลวงน่านที่ 2นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานงานปรับซ่อม
สำนักงานทางหลวงที่ 3 สกลนคร
ชื่อ-สกุลสังกัดตำแหน่งตำแหน่งงาน
นายชวลิตร คำภูสำนักงานทางหลวงที่ 2 แพร่นายช่างเครื่องกลอาวุโสผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล
นายนพรัตน์ โนรังแขวงทางหลวงแพร่นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานงานปรับซ่อม
นายพัฒนา ทัตพงษ์ศรีธรแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1นายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
นายชัยวุฒิ บัวศรีแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2นายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
นายสงบ เมืองใจแขวงทางหลวงพะเยา นายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
แขวงทางหลวงน่านที่ 1นายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
แขวงทางหลวงน่านที่ 2นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานงานปรับซ่อม
สำนักงานทางหลวงที่ 3 สกลนคร
ชื่อ-สกุลสังกัดตำแหน่งตำแหน่งงาน
นายอดุลย์จันทร์อ่อนสำนักงานทางหลวงที่ 3 สกลนครนายช่างเครื่องกลอาวุโสผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล
นายสุรพลทัพไทยแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 นายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
นายจักรพลนินทะราชแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2(สว่างแดนดิน)นายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
นายชูชีพโพดนิ่มแขวงทางหลวงนครพนมนายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
สิบเอกสุพจน์ปัญญาสิทธิ์แขวงทางหลวงหนองคายนายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
นายยุทธนากุณรักษ์แขวงทางหลวงบึงกาฬนายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
นายสมชายเฉียดไธสงแขวงทางหลวงมุกดาหารนายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
สำนักงานทางหลวงที่ 4 ตาก
ชื่อ-สกุลสังกัดตำแหน่งตำแหน่งงาน
นายนิมิตพงษ์ ไพฑูรย์สำนักงานทางหลวงที่ 4 ตากนายช่างเครื่องกลอาวุโสผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล
นายพงษ์ศักดาแก้งคำแขวงทางหลวงตากที่ 1นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานงานปรับซ่อม
นายชูชัย มั่นอยู่แขวงทางหลวงตากที่ 2(แม่สอด)นายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
นายวิสุทธิ์ ลิ่มสกุลแขวงทางหลวงกำแพงเพชรนายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
นายมงคลต่ำจันทร์แขวงทางหลวงสุโขทัยนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานงานปรับซ่อม
สำนักงานทางหลวงที่ 5 พิษณุโลก
ชื่อ-สกุลสังกัดตำแหน่งตำแหน่งงาน
นายชาลีจินเดหวาสำนักงานทางหลวงที่ 5 พิษณุโลกนายช่างเครื่องกลอาวุโสผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1นายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2นายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
นายปิยะโก๊ะกังแขวงทางหลวงพิจิตรนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานงานปรับซ่อม
นายเอกชัยสะอาดล้วนแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานงานปรับซ่อม
นายสมจิตรชูชินแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2นายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
ชื่อ-สกุลสังกัดตำแหน่งตำแหน่งงาน
นายสมบูรณ์โรมพันธ์สำนักงานทางหลวงที่ 6เพชรบรณ์นายช่างเครื่องกลอาวุโสผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1นายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
นายสิทธิศักดิ์รัตนจันทร์แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2(บึงสามพัน)นายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
นายสมพรสีมหาพรมแขวงทางหลวงเลยที่ 1นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานงานปรับซ่อม
นายนพไชยโสดาแขวงทางหลวงเลยที่ 2(ด่านซ้าย)นายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
นายวีระยุทธทำพันธ์แขวงทางหลวงหนองบัวลำภูนายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
สำนักงานทางหลวงที่ 7 ขอนแก่น
ชื่อ-สกุลสังกัดตำแหน่งตำแหน่งงาน
นายพงศ์พิชาญโพธิ์ศรีดำรงสำนักงานทางหลวงที่ 7ขอนแก่นนายช่างเครื่องกลอาวุโสผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล
นายภูวราชนนพิภัทดิ์แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1นายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
นายเทพมงคลสงวนสินแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2(ชุมแพ)นายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
นายพงษ์เทพดอนนอกแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3(บ้านไผ่)นายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
นายธงไชยพรหมโสภาแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1นายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
นายสุวิชากึกก้องแขวงทางหลวงชัยภูมินายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานงานปรับซ่อม
นายผดุงศักดิ์สอนอ่ำแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2(หนองหาน)นายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
สำนักงานทางหลวงที่ 8 มหาสารคาม
ชื่อ-สกุลสังกัดตำแหน่งตำแหน่งงาน
นายศิริพงษ์ วิศรัมวันสำนักงานทางหลวงที่ 8 มหาสารคามนายช่างเครื่องกลอาวุโสผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล
นายพันรองวันโพนทองแขวงทางหลวงมหาสารคามนายช่างเครื่องกลชำนาญงานฝ่ายซ่อมบำรุงและรักษา
นายศุภชัยสัตยรักษ์แขวงทางหลวงร้อยเอ็ดนายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
แขวงทางหลวงยโสธรนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานงานปรับซ่อม
นายอนุชาจันทราแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1นายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี
ชื่อ-สกุลสังกัดตำแหน่งตำแหน่งงาน
นายมนต์ชัยดวงทองสำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานีนายช่างเครื่องกลอาวุโสผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล
นายโสภณอบอวลแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1นายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
นายทศพรอานนท์แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2นายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
นายจตุพลกะมณีแขวงทางหลวงอำนาจเจริญนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานงานปรับซ่อม
นายกฤตยานิลม้ายแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานงานปรับซ่อม
นายบรรจงศิลป์หล้าคำแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2นายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
นายอธิวัฒน์วงษ์ทรัพย์แขวงทางหลวงสุรินทร์นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานงานปรับซ่อม
สำนักงานทางหลวงที่ 10 นครราชสีมา
ชื่อ-สกุลสังกัดตำแหน่งตำแหน่งงาน
นายสมพรนาคทองสำนักงานทางหลวงที่ 10 นครราชสีมานายช่างเครื่องกลอาวุโสผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล
นายภากรติลมรัมย์แขวงทางหลวงนคราชสีมาที่ 1นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานงานปรับซ่อม
นายสถิตย์ พุ่มเกาะแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2นายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
นายอลงกตทาขุลีแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3นายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
นายสุรเดชแก้วคำหอมแขวงทางหลวงบุรีรัมย์นายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
นายนุกูลหัสดีพงษ์แขวงทางหลวงปราจีนบุรีนายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
นายสุวิศิษฏ์บางนิ่มน้อยแขวงทางหลวงสระแก้ว(วัฒนานคร)นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานงานปรับซ่อม
สำนักงานทางหลวงที่ 11 ลพบุรี
ชื่อ-สกุลสังกัดตำแหน่งตำแหน่งงาน
นายวัฒนาดอนอุบลสำนักงานทางหลวงที่ 11ลพบุรีนายช่างเครื่องกลอาวุโสผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล
นายศักรินทร์แพทย์ราชแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1นายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
แขวงทางหลวงสระบุรีนายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
นายไผทด้วงดาราแขวงทางหลวงสิงห์บุรีนายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2(ลำนารายณ์)นายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
นายสมชายกลิ่นบุบผาแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1นายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2(ตากฟ้า)นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานงานปรับซ่อม
สำนักงานทางหลวงที่ 12 สุพรรณบุรี
ชื่อ-สกุลสังกัดตำแหน่งตำแหน่งงาน
นายวิสูตรพงษ์มณีสำนักงานทางหลวงที่ 12สุพรรณบุรีนายช่างเครื่องกลอาวุโสผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล
นายนิคมเขตตวงษ์แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1นายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
นายภักพงษ์สุกใสแขวงทางหลวงกาญจนบุรีนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานงานปรับซ่อม
แขวงทางหลวงชัยนาทนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานงานปรับซ่อม
นายศักดิ์ดามาท้วมแขวงทางหลวงอุทัยธานีนายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
นายพรชัยต้นโพธิ์โตแขวงทางหลวงอ่างทองนายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
สำนักงานทางหลวงที่ 13 กรุงเทพ
ชื่อ-สกุลสังกัดตำแหน่งตำแหน่งงาน
นายสุพจน์วิเศษอักษรสำนักงานทางหลวงที่ 13กรุงเทพนายช่างเครื่องกลอาวุโสผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล
นายสุเมธคงประสิทธิ์สิงห์แขวงทางหลวงกรุงเทพนายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
นายเรืองเดชอวยเจริญแขวงทางหลวงอยุธยานายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
นายนฤตทรัพย์บุญแขวงทางหลวงอยุธยานายช่างเครื่องกลชำนาญงานผู้ช่วยงานปรับซ่อม
นายธีระพลดีอำไพแขวงทางหลวงนครนายกนายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
แขวงทางหลวงสมุทรสาครนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานงานปรับซ่อม
นายเทอดบุญเด่นแขวงทางหลวงปทุมธานีนายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
แขวงทางหลวงสมุทรปราการนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานงานปรับซ่อม
นายสุธาพรจารุชาติแขวงทางหลวงนนทบุรีนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานงานปรับซ่อม
นายเดชาปลั่งกลางแขวงทางหลวงธนบุรีนายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
สำนักงานทางหลวงที่ 14 ชลบุรี
ชื่อ-สกุลสังกัดตำแหน่งตำแหน่งงาน
นายสมหวังบานชื่นวิจิตรสำนักงานทางหลวงที่ 14ชลบุรีนายช่างเครื่องกลอาวุโสผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล
นายวิเชียรมณีสุวรรณแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรานายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานงานปรับซ่อม
นายณพลชาติชัยภูมิแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน งานปรับซ่อม
นายจาตุรงค์สมเกียรติแขวงทางหลวงจันทบุรีนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานผู้ช่วยงานปรับซ่อม
แขวงทางหลวงตราดนายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
นายพจน์หาญสาริกิจแขวงทางหลวงระยองนายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2นายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
สำนักงานทางหลวงที่ 15 ประจวบคีรีขันธ์
ชื่อ-สกุลสังกัดตำแหน่งตำแหน่งงาน
นายจรัลจัตุกูลสำนักงานทางหลวงที่ 15ประจวบคีรีขันธ์นายช่างเครื่องกลอาวุโสผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล
นายนราธรครุฑปักษีแขวงทางหลวงชุมพรนายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
นายสหัสฤกษ์สโมสรแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน งานปรับซ่อม
นายดนัยพรหมสาขา ณ สกลนครแขวงทางหลวงราชบุรีนายช่างเครื่องกลชำนาญงานผู้ช่วยงานปรับซ่อม
นายคมสันต์กองติ๊บแขวงทางหลวงนครปฐมนายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
นายเทิดศักดิ์จุลมูลแขวงทางหลวงสมุทรสงครามนายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
นายพานิตย์คงเพ็ชรแขวงทางหลวงเพชรบุรีนายช่างเครื่องกลชำนาญงานผู้ช่วยงานปรับซ่อม
สำนักงานทางหลวงที่ 16 นครศรีธรรมราช
ชื่อ-สกุลสังกัดตำแหน่งตำแหน่งงาน
นายอภิชาตินุ่นเส้งสำนักงานทางหลวงที่ 16นครศรีธรรมราชนายช่างเครื่องกลอาวุโสผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล
นายสิทธิกรสุขใหม่แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1นายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1(พุนพิน)นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
นายณัฐพงศ์วีระวรรณ์แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2(ทุ่งส่ง)นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานผู้ช่วยงานปรับซ่อม
นายไพรัชไชยณรงค์แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์) นายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
นายจำลองหวังพัฒน์แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3(เวียงสระ)นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
นายสมชายทองสร้างแขวงทางหลวงพัทลุงนายช่างเครื่องกลชำนาญงานผู้ช่วยงานปรับซ่อม
สำนักงานทางหลวงที่ 17 กระบี่
ชื่อ-สกุลสังกัดตำแหน่งตำแหน่งงาน
นายวิภูขัตติยะมานสำนักงานทางหลวงที่ 17กระบี่วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล
แขวงทางหลวงกระบี่นายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
นายภูวนาทแก้วคงแขวงทางหลวงภูเก็ตนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน งานปรับซ่อม
นายเฉลียวเกตุแก้วแขวงทางหลวงพังงานายช่างเครื่องกลชำนาญงานผู้ช่วยงานปรับซ่อม
แขวงทางหลวงระนองนายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
นายวีระชัยแก้วสินธุ์แขวงทางหลวงตรังนายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
นายจรรยาบุระครแขวงทางหลวงตรังนายช่างเครื่องกลชำนาญงานผู้ช่วยงานปรับซ่อม
สำนักงานทางหลวงที่ 18 สงขลา
ชื่อ-สกุลสังกัดตำแหน่งตำแหน่งงาน
นายมนูญยอดศรีสำนักงานทางหลวงที่ 18สงขลานายช่างเครื่องกลอาวุโสผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล
นายมนูญพลายบุญแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1นายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
นายปัญจพลจันทวีเมืองแขวงทางหลวงยะลานายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน งานปรับซ่อม
ส.อ.อุสมานไมดินเกาส์แขวงทางหลวงปัตตานีนายช่างเครื่องกลชำนาญงานผู้ช่วยงานปรับซ่อม
นายสุทธิกิจตันอุดมแขวงทางหลวงนราธิวาสนายช่างเครื่องกลชำนาญงานงานปรับซ่อม
นายพิชัยสุดแสนแขวงทางหลวงสตูลนายช่างเครื่องกลชำนาญงาน งานปรับซ่อม
นายสุรพงค์วัชริยาแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2(นาหม่อม)นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานผู้ช่วยงานปรับซ่อม

ศูนย์สร้างทาง/ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานดูข้อมูลที่นี่