กฎระเบียบเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน


ชื่อเอกสาร  
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ พ.ศ. 2562  
รายละเอียดการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน  
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน  
หลักเกณฑ์การพิจารณาการขอกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุดฯ  
ทุนหมุนเวียนที่พ.ร.ฎ. การกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุดฯ ไม่ใช้บังคับ  
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และการรายงานผลการประเมินผล การดำเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2559 ร่าง  
ประกาศกระทรวงการคลัง  
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน  
แนวปฏิบัติการรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน ฯ  
กรมบัญชีกลาง  
การรับฟังความคิดเห็น-ร่างหลักเกณฑ์การพิจารณาการขอกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุดฯ