ข่าวสารองค์กร

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
  • ข่าวสารการโอน-ย้าย

ข่าวสารเงินทุนหมุนเวียน

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ข่าวรับสมัครงาน/โอนย้าย

ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวขายทอดตลาด (ส่วนกลาง)

ภาพกิจกรรมและวิดีโอ

สำหรับเจ้าหน้าที่

Direc Link Service

เพื่อง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลหรือโปรแกรมต่างๆผ่านหน้าเว็บไชต์ พนักงานสามารถกด Link ต่างๆ เพื่อเข้าระบบต่างๆของหน่วยงานได้เลย