แบบฟอร์มต่างๆ


ชื่อเอกสาร วันที่ลง
แบบฟอร์มการขออนุมัติเช่าเครื่องจักรกลจากเอกชน 17/03/2566
ตัวอย่างแบบฟอร์มเสนอแผนการเช่าใช้งานเครื่องจักรกลที่จัดหาใหม่ หน่วยงานภูมิภาค 21/07/2565
ตัวอย่างแบบรายงานแผนการเช่าใช้เครื่องจักรกล ศูนย์สร้างทางและศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน ประจำปีงบประมาณ 2566 25/04/2565
ตัวอย่างแบบฟอร์มเสนอแผนการเช่าใช้งานเครื่องจักรกลที่จัดหาใหม่ หน่วยงานภูมิภาค ปี 2565 23/02/2565
เอกสารแผนการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง ปี 2565 19/10/2564
ตัวอย่างแบบฟอร์มเสนอแผนการเช่าใช้งานเครื่องจักรกลที่จัดหาใหม่ หน่วยงานภูมิภาค 30/06/2564
แบบฟอร์มการขอสนับสนุนด้านการซ่อม 23/02/2564
แบบฟอร์มการขอสนับสนุนด้านการเช่า 23/02/2564
แบบฟอร์มรายงานความคืบหน้าการขายทอดตลาด 01/06/2563
แบบฟอร์มการขอใช้งานชั่วคราวเครื่องจักร 01/06/2563
แผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ตามแผนให้บริการเช่า/ใช้ ประจำปี 2564 07/02/2563

อื่นๆ

ชื่อเอกสาร วันที่ลง
แต่งตั้งตัวแทนเงินุทน 07/10/2565
บัญชีแผนเครื่องจักรกลเข้าซ่อมส่วนกลางปี 2566-70 และแทงจำหน่ายปี 2565 11/08/2565
ขั้นตอนการตรวจสอบครุภัณฑ์เครื่องจักรฯ ประจำปี บนระบบ EMS โดย นายช่างพัฒนา ทัตพงษ์ศรีธร 04/08/2565
ขั้นตอนการเข้าระบบเช่าเครื่องจักรกล บนระบบ EMS โดย นายช่างพัฒนา ทัตพงษ์ศรีธร 04/08/2565
ขั้นตอนการรับน้ำมันหล่อลื่นจากคลังพัสดุ บนระบบ EMS โดย นายช่างพัฒนา ทัตพงษ์ศรีธร 04/08/2565
คู่มือการเข้าเปิดงานระบบซ่อมเครื่องจักรฯ (ดำเนินการเอง) บนระบบ EMS โดย นายช่างพัฒนา ทัตพงษ์ศรี 04/08/2565
แผนการเช่าใช้-แผนการซ่อมฯ ปี 2566 01/04/2565
บัญชีเครื่องจักรกลตามแผนการขายทอดตลาดประจำปี 2565 19/10/2564
การบันทึกข้อมูลความต้องการประจำปี 04/10/2564
คู่มือเบิกจ่ายตรงของภูมิภาค ปี 2562 11/07/2562