แบบฟอร์มต่างๆ


ชื่อเอกสาร วันที่ลง
ตัวอย่างแบบรายงานแผนการเช่าใช้เครื่องจักรกล ศูนย์สร้างทางและศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน ประจำปีงบประมาณ 2566 25/04/2565
ตัวอย่างแบบฟอร์มเสนอแผนการเช่าใช้งานเครื่องจักรกลที่จัดหาใหม่ หน่วยงานภูมิภาค ปี 2565 23/02/2565
เอกสารแผนการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง ปี 2565 19/10/2564
ตัวอย่างแบบฟอร์มเสนอแผนการเช่าใช้งานเครื่องจักรกลที่จัดหาใหม่ หน่วยงานภูมิภาค 30/06/2564
แบบฟอร์มรายงานความคืบหน้าการขายทอดตลาด 01/06/2563
แบบฟอร์มการขอใช้งานชั่วคราวเครื่องจักร 01/06/2563
แบบฟอร์มการขอสนับสนุนด้านการเช่า 23/02/2564
แผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ตามแผนให้บริการเช่า/ใช้ ประจำปี 2564 07/02/2563