แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเช่าเครื่องจักร/ยานพาหนะจากเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง ในการปรับปรุงการดำเนินงานและให้บริการแก่ผู้ใช้บริการของเงินทุนหมุนเวียนฯซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บจะถูกเก็บเป็นความลับและไม่มีผลกระทบใด ๆต่อหน่วยงานของท่าน ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลครั้งนี้

Start Now

แบบประเมินการให้บริการเว็บไซต์ www.erfund.go.th ประจำปี พ.ศ. 2564

แบบสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มผู้ซื้อ (ขายทอดตลาด)

ยังไม่เปิดให้บริการ

แบบสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มอื่นๆ

ยังไม่เปิดให้บริการ

เงินทุนหมุนเวียนฯ องค์การที่เป็นเลิศด้วยการบริการเครื่องจักรกลอย่างยั่งยืน