แบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มตัวแทนเงินทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2565

แบบสำรวจฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มตัวแทนเงินทุนหมุนเวียน (PS/FDR) ที่มาใช้บริการหรือติดต่อประสานงานกับเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง สำนักเครื่องกลและสื่อสาร (ส่วนกลาง) และนำผลสำรวจมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนฯ ซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บจะถูกเก็บเป็นความลับและไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อหน่วยงานของท่าน ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลครั้งนี้

Start Now

แบบประเมินการให้บริการเว็บไซต์ www.erfund.go.th ประจำปี พ.ศ. 2565

ยังไม่เปิดให้บริการ

แบบสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มอื่นๆ

ยังไม่เปิดให้บริการ

เงินทุนหมุนเวียนฯ องค์การที่เป็นเลิศด้วยการบริการเครื่องจักรกลอย่างยั่งยืน