คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ

นายสราวุธ ทรงศิวิไล

นายสราวุธ ทรงศิวิไล
-

อธิบดีกรมทางหลวง

นายอภิชาติ จันทรทรัพย์

นายอภิชาติ จันทรทรัพย์
-

รองอธิบดีกรมทางหลวงฝ่ายดำเนินงาน

นายโกมล เดชกวินเลิศ

นายโกมล เดชกวินเลิศ
-

ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร

ผู้บริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ (สำนักเครื่องกลและสื่อสาร)

นายโกมล เดชกวินเลิศ

นายโกมล เดชกวินเลิศ
-

ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร

นายกิตติชัย สุทธิประภา

นายกิตติชัย สุทธิประภา
-

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและมาตรฐาน

นายสุรชิต บุญทน

นายสุรชิต บุญทน
-

ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมเครื่องกล

นายอานนท์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์

นายอานนท์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์
-

ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องกล

นายบุญเกตุ ขุนทรัพย์
-

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาเครื่องจักรกล

นายนพคุณ สว่างไสว

นายนพคุณ สว่างไสว
-

ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกลส่วนกลาง

นายศิริชัย อรุณเชื้อวิจิตร

นายศิริชัย อรุณเชื้อวิจิตร
-

ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศเครื่องจักรกล

นายประมวล ชูบรรจง

นายประมวล ชูบรรจง
-

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร

นายกิตติชัย สุทธิประภา

กิตติชัย สุทธิประภา
-

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบริหารพัสดุ

นางสาวบังอร ศีลสารรุ่งเรื่อง

นางสาวบังอร ศีลสารรุ่งเรือง
-

ผู้อำนวยการส่วนการเงินและบัญชีเงินทุนหมุนเวียน

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาการบริหารเครื่องจักรกล

คณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารจัดการทั่วไป

ตัวแทนส่วนภูมิภาค PS/FDR