คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ

นายสราวุธ ทรงศิวิไล

นายสราวุธ ทรงศิวิไล
-

อธิบดีกรมทางหลวง

นายไพฑูรย์ พงษ์ชวลิต
-

รักษาราชการแทน รองอธิบดีฝ่ายบริหาร

นายนพคุณ สว่างไสว

นายนพคุณ สว่างไสว
-

ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร

นายอดิชาต วรรลยางกูร
-

ผู้แทนสำนักงบประมาณ

น.ส. วันทนา เสาวดี
-

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

น.ส.สุภาภรณ์ โรจนรุ่งทวี
-

ผู้แทนกระทรวงการคลัง

นายปรีชา สิทธิกรณ์ไกร
-

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์

นายโกมล เดชกวินเลิศ

นายโกมล เดชกวินเลิศ
-

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเครื่องจักรกล

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาการบริหารเครื่องจักรกล

นายไพฑูรย์ พงษ์ชวลิต
รักษาราชการแทน รองอธิบดีฝ่ายบริหาร

ประธานอนุกรรมการ

นายเจตนา แกล้วทนงค์
ผู้แทนสำนักงบประมาณ

อนุกรรมการ

น.ส.วุวิดา สินธุประภา
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง

อนุกรรมการ

น.ส. ตัณติมา ภัคคเทพบำรุง
ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

อนุกรรมการ

นายไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์

อนุกรรมการ

นายสันติภาพ ธรรมวิวัฒนุกูร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมเครื่องกล

อนุกรรมการ

นายนพคุณ สว่างไสว

นายนพคุณ สว่างไสว
ผอ.สำนักเครื่องกลและสื่อสาร

อนุกรรมการและเลขานุการ

นายอานนท์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์

นายอานนท์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกล

ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารจัดการทั่วไป

นายไพฑูรย์ พงษ์ชวลิต
รักษาราชการแทน รองอธิบดีฝ่ายบริหาร

ประธานอนุกรรมการ

นายเจตนา แกล้วทนงค์
ผู้แทนสำนักงบประมาณ

อนุกรรมการ

น.ส.สุวิดา สินธุประภา
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง

อนุกรรมการ

น.ส. ตัณติมา ภัคคเทพบำรุง
ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

อนุกรรมการ

นางศิริพร เทียนดำ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

อนุกรรมการ

ผศ.ดร.อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารจัดการ

อนุกรรมการ

นายนพคุณ สว่างไสว

นายนพคุณ สว่างไสว
ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร

อนุกรรมการและเลขานุการ

นายประมวล ชูบรรจง

ประมวล ชูบรรจง
ผู้อำนวยการส่วนบริหาร

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้บริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ (สำนักเครื่องกลและสื่อสาร)

นายนพคุณ สว่างไสว

นายนพคุณ สว่างไสว
-

ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร

นายสุรชิต บุญทน

นายสุรชิต บุญทน
-

ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมเครื่องกล (ด้านวางแผนและอำนวยการใช้)

นายกิตติชัย สุทธิประภา

นายกิตติชัย สุทธิประภา
-

ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกลส่วนกลาง

นายกิตติชัย สุทธิประภา

นายกิตติชัย สุทธิประภา
-

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนแผนงานและมาตรฐาน

นายอานนท์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์

นายอานนท์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์
-

ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกล

นายบุญเกตุ ขุนทรัพย์
-

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาเครื่องจักรกล

นายสุรชิต บุญทน

นายสุรชิต บุญทน
-

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบริหารพัสดุ

นายอภินันทน์ กัญจนา
-

ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศเครื่องจักรกล

นายประมวล ชูบรรจง

นายประมวล ชูบรรจง
-

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร

นางสาวบังอร ศีลสารรุ่งเรื่อง

นางสาวบังอร ศีลสารรุ่งเรือง
-

ผู้อำนวยการส่วนการเงินและบัญชีเงินทุนหมุนเวียน

ตัวแทนส่วนภูมิภาค PS/FDR