รายละเอียด

ศูนย์สร้างทาง
ชื่อ-สกุล สังกัด ตำแหน่ง ตำแหน่งงาน
นายกรกฎ ขีดดี ศูนย์สร้างทางลำปาง วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องกล
นายเรืองศักดิ์ ธรรมทินโน ศูนย์สร้างทางหล่มสัก วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องกล
นายอาทิตย์ โพธิวรรณ์ ศูนย์สร้างทางขอนแก่น วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องกล
นายมณเฑียร โม้ดา ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องกล
ศูนย์สร้างทางสงขลา วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องกล
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน
ชื่อ-สกุลสังกัดตำแหน่งตำแหน่งงาน
นายพิภพ ทิพรังศรีศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 พิจิตรนายช่างเครื่องกลชำนาญงานหัวหน้าฝ่ายเครื่องกล
นายเข็มพร วงศ์แสนศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 ขอนแก่นนายช่างเครื่องกลชำนาญงานหัวหน้าฝ่ายเครื่องกล
นายยุทธนา ไชยมงคลศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 ปทุมธานีนายช่างเครื่องกลชำนาญงานหัวหน้าฝ่ายเครื่องกล
นายโชค มณีฉายศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราชนายช่างเครื่องกลชำนาญงานหัวหน้าฝ่ายเครื่องกล