รายละเอียด

ศูนย์สร้างทาง
ชื่อ-สกุลสังกัดตำแหน่งตำแหน่งงาน
นายเรืองศักดิ์ ธรรมทินโนศูนย์สร้างทางหล่มสักวิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องกล
นายอาทิตย์ โพธิวรรณ์ศูนย์สร้างทางขอนแก่นวิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องกล
นายบุญเกตุ ขุนทรัพย์ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรีวิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องกล
นายมณเฑียร โม้ดาศูนย์สร้างทางสงขลาวิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องกล
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน
ชื่อ-สกุลสังกัดตำแหน่งตำแหน่งงาน
นายพิภพ ทิพรังศรีศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 พิจิตรนายช่างเครื่องกลชำนาญงานหัวหน้าฝ่ายเครื่องกล
นายเข็มพร วงศ์แสนศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 ขอนแก่นนายช่างเครื่องกลชำนาญงานหัวหน้าฝ่ายเครื่องกล
นายยุทธนา ไชยมงคลศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 ปทุมธานีนายช่างเครื่องกลชำนาญงานหัวหน้าฝ่ายเครื่องกล
นายโชค มณีฉายศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราชนายช่างเครื่องกลชำนาญงานหัวหน้าฝ่ายเครื่องกล