รหัส 16-01
ชื่อเครื่องจักร ไม้กวาดถนนแบบลากจูง
ลักษณะการใช้งาน ใช้กวาดบริเวณผิวทาง เพื่อทำความสะอาดผิวทางก่อนการลาดยาง