รหัส 92-03
ชื่อเครื่องจักร เครื่อง Mobile Hot Recycling
ลักษณะการใช้งาน ใช้ผสมแอสฟัลท์ในงานซ่อมบำรุงทางโดยสามารถเคลื่อนย้ายไปปฏิบัติงานได้