รหัส 01-02
ชื่อเครื่องจักร เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 300 แอมป์
ลักษณะการใช้งาน สำหรับงานเชื่อมเหล็กวัสดุ หรือโครงสร้างต่างๆ