รหัส 10-01
ชื่อเครื่องจักร เครื่องอัดลมพร้อมอุปกรณ์ขนาดไม่น้อยกว่า 110 ลบ.ฟุต
ลักษณะการใช้งาน ใช้เป็นต้นกำลังในการผลิตลมเพื่อใช้ร่วมกับเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์งานทาง