รหัส 05-02
ชื่อเครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ (ดีเซล) ขนาด 4 นิ้ว
ลักษณะการใช้งาน ใช้สำหรับสูบน้ำในภารกิจของกรมทางหลวง