รหัส 05-03
ชื่อเครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ (ดีเซล) ขนาด 6 นิ้ว ขึ้นไป
ลักษณะการใช้งาน ใช้สำหรับสูบน้ำในภารกิจของกรมทางหลวง