รหัส 92-02
ชื่อเครื่องจักร เครื่องผสมแอสฟัลท์แบบรีไซเคิล
ลักษณะการใช้งาน ใช้ผสมแอสฟัลท์ในงานซ่อมบำรุงทางโดยสามารถเคลื่อนย้ายไปปฏิบัติงานได้