รหัส 94-01
ชื่อเครื่องจักร เครื่องผสมคอนกรีตความจุไม่เกิน 15 ลูกบาศก์ฟุต
ลักษณะการใช้งาน ใช้สำหรับผสมคอนกรีตในงานก่อสร้างที่เป็นคอนกรีต เช่น ถนนคอนกรีต สะพานคอนกรีต ฯลฯ