รหัส 04-02
ชื่อเครื่องจักร เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (สะพาย)
ลักษณะการใช้งาน ใช้สำหรับตัดหญ้าหรือวัชพืชขนาดเล็กในบริเวณเขตทางหลวง