รหัส 04-06
ชื่อเครื่องจักร เครื่องตัดหญ้าติดรถขุดไฮดรอลิก
ลักษณะการใช้งาน ใช้สำหรับตัดหญ้าหรือวัชพืชขนาดเล็กในบริเวณเขตทางหลวง