รหัส 12-01
ชื่อเครื่องจักร เครื่องตัดคอนกรีต
ลักษณะการใช้งาน ใช้ตัดผิวทางคอนกรีต หรือผิวทางแอสฟัลต์ ในงานซ่อมบำรุงทาง