รหัส 15-02
ชื่อเครื่องจักร หางลาก 8.5 ตัน
ลักษณะการใช้งาน ใช้บรรทุกลำเลียงขนย้ายเครื่องจักรกล