รหัส 34-02
ชื่อเครื่องจักร ลูกกลิ้งตีนแกะแบบลาก
ลักษณะการใช้งาน ใช้ในงานบดอัดวัสดุชั้นผิวทาง เป็นแบบลากจูง