รหัส 16-02
ชื่อเครื่องจักร รถไม้กวาดถนนแบบลากจูง (มีเครื่องยนต์)
ลักษณะการใช้งาน ใช้กวาดบริเวณผิวทาง เพื่อทำความสะอาดผิวทางก่อนการลาดยาง