รหัส 61-01
ชื่อเครื่องจักร รถลาก (เฉพาะหัวลาก)
ลักษณะการใช้งาน ใช้คู่กับหางลาก สำหรับ ลำเลียงเครื่องจักรกล หรืออุปกรณ์ ตามภารกิจของกรมทางหลวง