รหัส 20-04
ชื่อเครื่องจักร รถยนต์นั่งแบบตู้ 16 ที่นั่ง (ดีเซล)
ลักษณะการใช้งาน ใช้เป็นยานพาหนะในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของกรมทางหลวง