รหัส 20-01
ชื่อเครื่องจักร รถยนต์นั่งแบบตู้ 12-15 ที่นั่ง (ดีเซล)
ลักษณะการใช้งาน ใช้เป็นยานพาหนะในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของกรมทางหลวง