รหัส 60-01
ชื่อเครื่องจักร รถฟาร์มแทรกเตอร์
ลักษณะการใช้งาน ใช้สำหรับดันดินไหล่ทางและใช้ลากจูงเครื่องมืออื่นๆ เช่น รถไม้กวาด เครื่องเป่าฝุ่น ฯลฯ