รหัส 68-01
ชื่อเครื่องจักร รถฟาร์มแทรกเตอร์ติดเครื่องตัดหญ้า
ลักษณะการใช้งาน ใช้ตัดหญ้า และดันดินบริเวณไหล่ทาง