รหัส 44-02
ชื่อเครื่องจักร รถปิคอัพสองตอน
ลักษณะการใช้งาน ใช้เป็นยานพาหนะขนส่งในภารกิจของกรมทางหลวง