รหัส 44-07
ชื่อเครื่องจักร รถปิคอัพสองตอนหลังคาไฟเบอร์กลาส
ลักษณะการใช้งาน ใช้เป็นยานพาหนะขนส่งในภารกิจของกรมทางหลวง