รหัส 44-06
ชื่อเครื่องจักร รถปิคอัพสองตอนขับเคลื่อน 4 ล้อ
ลักษณะการใช้งาน ใช้เป็นยานพาหนะขนส่งในภารกิจของกรมทางหลวง