รหัส 44-08
ชื่อเครื่องจักร รถปิคอัพมีช่องว่างหลังคนขับ (Cab) แบบตู้บรรทุก
ลักษณะการใช้งาน ใช้เป็นยานพาหนะขนส่งในภารกิจของกรมทางหลวง