รหัส 27-01
ชื่อเครื่องจักร รถบริการอัดฉีด
ลักษณะการใช้งาน ใช้บริการหล่อลื่น อัดฉีดภาคสนามให้แก่เครื่องจักรกล