รหัส 27-02
ชื่อเครื่องจักร รถบริการอัดฉีดขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน
ลักษณะการใช้งาน ใช้บริการหล่อลื่น อัดฉีดภาคสนามให้แก่เครื่องจักรกล