รหัส 26-01
ชื่อเครื่องจักร รถบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
ลักษณะการใช้งาน ใช้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง