รหัส 64-02
ชื่อเครื่องจักร รถบรรทุกเครื่องจักร 12 ล้อ
ลักษณะการใช้งาน ใช้เป็นรถบรรทุกสำหรับลำเลียงเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ตามภารกิจของกรมทางหลวง