รหัส 64-01
ชื่อเครื่องจักร รถบรรทุกเครื่องจักร 10 ล้อ
ลักษณะการใช้งาน ใช้เป็นรถบรรทุกสำหรับลำเลียงเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ตามภารกิจของกรมทางหลวง