รหัส 25-01
ชื่อเครื่องจักร รถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ 6,000 ลิตร
ลักษณะการใช้งาน ใช้บรรทุกน้ำเพื่อปฏิบัติภารกิจในงานบำรุงทาง