รหัส 22-03
ชื่อเครื่องจักร รถบรรทุกขนาด 6 ตันไม่ติดเครื่องยก
ลักษณะการใช้งาน ใช้บรรทุกวัสดุ สิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ