รหัส 47-01
ชื่อเครื่องจักร รถบรรทุกขนาด 6 ตันไม่ติดเครื่องยก
ลักษณะการใช้งาน ใช้ขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ ตามภารกิจของกรมทางหลวง