รหัส 46-01
ชื่อเครื่องจักร รถบรรทุกขนาด 3-4.5 ตัน
ลักษณะการใช้งาน ใช้ขนวัสดุในงานซ่อมบำรุงทาง