รหัส 46-02
ชื่อเครื่องจักร รถบรรทุกขนาด 3-4.5 ตัน (มีเครื่องยก)
ลักษณะการใช้งาน ใช้ขนวัสดุในงานซ่อมบำรุงทาง