รหัส 28-02
ชื่อเครื่องจักร รถตีเส้น (ขนาดใหญ่)
ลักษณะการใช้งาน ใช้ตีเส้นจราจรบนพื้นทาง