รหัส 28-04
ชื่อเครื่องจักร รถตีเส้นแบบเข็น
ลักษณะการใช้งาน ใช้ตีเส้นจราจรบนพื้นทาง