รหัส 77-02
ชื่อเครื่องจักร รถตักหน้าขุดหลังขับเคลื่อน 4 ล้อ
ลักษณะการใช้งาน ใช้ในการขุด ตัก หรืองานอื่นๆ ตามภารกิจของกรมทางหลวง