รหัส 72-03
ชื่อเครื่องจักร รถตักล้อยางขนาด 170 แรงม้า
ลักษณะการใช้งาน ใช้ตัก ขนย้ายวัสดุ หรืองานอื่นๆ ตามภารกิจของกรมทางหลวง