รหัส 72-01
ชื่อเครื่องจักร รถตักล้อยางขนาด 100 แรงม้า
ลักษณะการใช้งาน ใช้ตัก ขนย้ายวัสดุ หรืองานอื่นๆ ตามภารกิจของกรมทางหลวง