รหัส 20-05
ชื่อเครื่องจักร รถยนต์นั่งโดยสาร 15-30 ที่นั่ง
ลักษณะการใช้งาน ใช้เป็นยานพาหนะในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของกรมทางหลวง