รหัส 21-02
ชื่อเครื่องจักร รถตรวจการณ์
ลักษณะการใช้งาน ใช้เป็นยานพาหนะในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของกรมทางหลวง