รหัส 48-01
ชื่อเครื่องจักร รถดูดกวาดล้างทำความสะอาดถนน (ขนาดเล็ก)
ลักษณะการใช้งาน ใช้ดูดกวาดเศษวัสดุที่อยู่บนผิวทาง ได้แก่ ฝุ่น ทราย ดิน ฯลฯ