รหัส 48-02
ชื่อเครื่องจักร รถดูดกวาดล้างทำความสะอาดถนน (ขนาดใหญ่)
ลักษณะการใช้งาน ใช้ดูดกวาดเศษวัสดุที่อยู่บนผิวทาง ได้แก่ ฝุ่น ทราย ดิน ฯลฯ