รหัส 52-02
ชื่อเครื่องจักร รถขูดไสผิวถนนหน้ากว้าง 1 เมตร
ลักษณะการใช้งาน ใช้สำหรับขูดไสพื้นผิวแอสฟัลต์ ตามภารกิจของกรมทางหลวง